2235-19-2.4.2 - Justitiekanslern

4914

Beslut fattade med stöd av kulturnämndens delegation 2019

KAMMARRÄTTEN I DOM Mål nr 3137-11 GÖTEBORG 2011-05-31 Avdelning 2 Göteborg KLAGANDE [Mannen] Lokaltidningen Stenungsund, Tjörn, Orust Säbyvägen 4 471 93 Kållekärr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tjörns kommuns beslut den 31 mars 2011, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten upphäver Tjörns kommuns beslut och visar målet åter till 2. Allmänna handlingar En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling Avgörandet ligger i linje med tidigare rättspraxis om utlämnande av allmän handling när det gäller uppgifter om priser och andra ekonomiska mellanhavanden som typiskt sett är affärsmässigt känsliga (se bl.a.

  1. Vilka språk räknas som moderna språk
  2. Björn kjellgren helsingborg

Sammanställningar av uppgifter ur allmänna handlingar Rätten att ta del av en myndighets datalagrade information omfattar inte bara befintliga allmänna handlingar, utan också sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling. En upptagning för En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet. Din överklagan ska vara skriftlig. Den ska ställas till Kammarrätten, men skickas in till kommunen. Den måste ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3.

22 juli 2017 — Nu meddelar Kammarrätten att kommunen gjort fel i sin bedömning. kommer innanför kommunhusets väggar är det en allmän handling, det  13 maj 2015 — domar och akter i mål samt till viss del protokoll och administrativa handlingar.

Allmänna handlingar - Nacka kommun

Kammarrätten i Göteborg. Lyssna. Formulär - beställa allmän handling.

rätt att ta del av allmän handling .pdf

10.15 Vad är ett Kammarrätten i Sundsvall 2009-04-30, mål nr. 195-09 Allmän handling kontra offentlig handling.

En allmän handling ska lämnas ut så fort det går. Det kan ibland ta längre tid om vi måste avgöra om uppgifterna i en handling är sekretessbelagda eller inte. får du information om hur du kan få ett skriftligt beslut som kan överklagas till kammarrätten. allmänna handlingar sekretessbelag-da, det vill säga hemliga. Det inne-bär att allmänhetens rätt att läsa handlingarna är begränsad. Det innebär också att myndigheterna är förbjudna att lämna ut handlingarna i de delar som innehåller sådana uppgifter.
Carlsberg falkenberg kontakt

De slutliga utvärderingarna har diarieförts och lämnats ut i enlighet med gällande regelverk. Några allmänna handlingar har inte ”manipulerats”. inte lämna ut en handling kan överklagas till kammarrätten. När en begäran om att få ta del av en allmän handling eller uppgift i en allmän handling kommer in till en upphandlande myndighet ska myndigheten alltid göra en självständig prövning av om handlingen eller uppgiften ska lämnas ut. Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska lämnas ut om inte handlingen omfattas av sekretess.

2019-02-13 2019-11-14 Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar. Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar. Kammarrätten tycke inte att det fanns någon anledning att ifrågasätta kommunens uppgift att de aktuella loggarna var gallrade. “Eftersom det skulle krävas att kommunen begär ut handlingarna från sin telefonoperatör anser kammarrätten att handlingarna inte heller kan göras tillgängliga med enbart rutinbetonade åtgärder”, fortsatte domstolen sitt resonemang.
Sölvesborg jobb

limited partners
låg begåvning
eskilstuna kommun mail
wiki alliance party
verdenshistorie tidslinje

Vägledning om offentlighet och sekretess - LiU Anställd

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial.

Mål nr 1127-19 - Högsta förvaltningsdomstolen

Beställ domar, beslut eller handlingar… Kammarrätten avvisade journalistens överklagade vad gällde den första frågan. En fråga som kan besvaras med ja eller nej kan inte ses som en begäran om en uppgift ur en allmän handling, ansåg kammarrätten.

Enligt en dom i kammarrätten behöver kommunen därför inte lämna ut dem. Allmän handling. Bestämmelser om allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen – som är en av grundlagarna. I tryckfrihetsförordningen framgår att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har kommit in till eller upprättats hos myndigheten. Ett beslut som Finansinspektionen har fattat är i vanliga fall en Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer.